Elk geval van seksueel misbruik en uitbuiting is er één te veel. En dergelijk gedrag door zij die er zijn om mensen in een kwetsbare positie te helpen, is absoluut onaanvaardbaar.

Al onze medewerkers zetten zich in om het leven van anderen te verbeteren. Wij werken vooral met kinderen – vaak meisjes – en jongeren. Hen op de best mogelijke manier beschermen tegen ongepast gedrag is voor ons absolute prioriteit. Onze ‘safeguarding’-procedures voor kinderen en jongeren zijn dan ook heel streng.

Toch moeten we met spijt vaststellen dat geen enkele organisatie, inclusief de onze, immuun is voor machtsmisbruik. Vandaag kregen we van onze internationale koepel bevestiging van zes gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen tijdens het voorbije jaar (van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 – we werken en rapporteren volgens deze fiscale jaartelling). Bij vijf gevallen waren externe personen betrokken. In één geval ging het om een medewerker. De samenwerking met externe personen werd beëindigd en de medewerker werd ontslagen. In vijf van de zes gevallen ging het om strafbare feiten en werd een klacht ingediend bij de lokale bevoegde instanties. In alle gevallen werden de slachtoffers en hun families in contact gebracht met lokale ondersteunende diensten, onder meer voor medische en psychosociale hulp.

Voor dezelfde periode kregen we bevestiging van negen gevallen van seksuele intimidatie of wangedrag door medewerkers tegenover volwassenen. Dat resulteerde in zeven ontslagen. Twee werknemers die ongepaste taal gebruikten, kregen een waarschuwing.  

In geen van bovengenoemde gevallen was een Belgische medewerker betrokken, maar uiteraard zijn ook wij uitermate gechoqueerd door deze feiten en voelen we oprechte spijt voor elk slachtoffer. Het spreekt voor zich dat geen enkel kind, jongere, medewerker of gelijk welke volwassene misbruik, intimidatie of uitbuiting zou mogen meemaken.

We zijn meer dan ooit vastbesloten om binnen onze organisatie elke vorm van grensoverschrijdend gedrag uit te roeien.

Bescherming voor iedereen

Plan International wordt overal erkend voor haar inspanningen op vlak van de bescherming van haar doelgroep, vooral kinderen en jongeren. We worden regelmatig gevraagd advies te geven en we krijgen positieve feedback op onze strenge procedures in de projectlanden.

Dat er toch onaanvaardbaar misbruik is voorgevallen, toont aan dat we nooit voorzichtig genoeg kunnen zijn. Daarom evalueren we onze procedures op vlak van safeguarding voortdurend en scherpen we ze waar nodig aan om elk gedrag dat tot misbruik kan leiden te elimineren. Onderaan vind je een overzicht van onze huidige procedures.

Samen met onze collega’s, onze partners, en bovenal de miljoenen kinderen en jongeren met wie we dagelijks werken, zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat elke vorm van machtsmisbruik wordt vermeden, dat wangedrag vanzelfsprekend kan worden aangeklaagd, en dat zij die misbruik aanklagen worden beschermd.

Régine Debrabandere
Directeur van Plan International België

 

Onze huidige procedures
 

 • Safeguarding-richtlijnen voor de bescherming van kinderen en jongeren: ons beleid is één van de strengste ter wereld. Elke werknemer en iedereen die met ons samenwerkt of onze projecten bezoekt (ook Plan Ouders, journalisten, …) moet die lezen en ondertekenen.
   
 • Arbeidsregelement: in het arbeidsreglement staat expliciet welk gedrag we van werknemers verwachten binnen en buiten de werkuren. Elke vorm van illegale activiteit is uit den boze. Eveneens verboden op grond van het arbeidsreglement is seksuele intimidatie. Er is ook een internationale gedragscode, die recent nog is verstrengd.
   
 • Juridische screening: Iedere werknemer die voor Plan International komt werken ondergaat een juridische screening op grond van de toepasselijke nationale wetgeving. In België moeten werknemers een uittreksel uit het strafregister/model 1 bezorgen en om de vijf jaar moet het worden vernieuwd. Dat geldt ook voor onze kantoorvrijwilligers. Iedere werknemer die via ons met kinderen en jongeren in contact komt en iedereen (ook partners, Plan Ouders, journalisten, …) die naar onze projectlanden reist, moet ons een uittreksel uit het strafregister/model 2 bezorgen. Dat moet om de drie jaar worden vernieuwd.  
   
 • Safeguarding focal point: Die waken specifiek over de bescherming van kinderen en jongeren tot en met 24 jaar.  Alle kantoren van Plan International hebben één of meerdere safeguarding focal points, die toezien op de toepassing van de safeguarding-richtlijnen. Bij Plan International België hebben we een focal point voor de hele organisatie en één persoon per afdeling die correcte naleving van procedures mee opvolgt.
   
 • Intern klokkenluidersysteem: er zijn procedures die ervoor zorgen dat iedereen die misbruik wil aanklagen daarmee naar een bevoegde en degelijk opgeleide persoon kan stappen. Deze procedures worden op dit moment versterkt. In november 2017 is een systeem ontwikkeld dat elke klacht met betrekking tot ongepast seksueel gedrag tussen volwassenen centraliseert. Een dergelijk systeem bestond weliswaar al voor alle gevallen met betrekking tot kinderen en jongeren. Plan International België heeft een ombudspersoon en een vertrouwenspersoon bij wie elke medewerker met klachten terechtkan. Deze functie zijn ingeschreven in ons arbeidsreglement.
   
 • Extern klokkenluidersysteem (whistleblowing): via externe partner ‘Safecall UK’ kan elke medewerker of vrijwilliger van Plan International, waar ook ter wereld, in volstrekte anonimiteit melding maken of klacht indienen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, pesten, fraude, kortom alles wat ongeoorloofd is en indruist tegen onze strenge gedragsregels. Opvolging van elke melding is zeker. De contactgegevens zijn overal duidelijk zichtbaar in alle kantoren van Plan International wereldwijd: telefoonnummer, e-mailadres en website.
   
 • Vorming van personeel: ons personeel krijgt regelmatig een vorming in verband met safeguarding, met een focus op de bescherming van kinderen en jongeren tot 24 jaar. Daarbij wordt grondig ingegaan op machtsverhoudingen, hoe we ons ervan bewust moeten zijn dat die ons gedrag sturen en hoe we ons daartegen moeten verzetten. Bij Plan International België vond de laatste opleiding plaats in januari 2018. Er zijn ook online opleidingsmodules.
   
 • Protocolakkoord met de federale politie: er is een protocolakkoord tussen Plan International België en de Federale Politie. Dat garandeert een nauwe samenwerking bij vermoedens van of risico op seksuele uitbuiting. In het akkoord staan maatregelen die het respect garanderen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In detail

 

Klacht of melding indienen? 

Via onderstaand formulier kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van Plan International België. De procedure verloopt vertrouwelijk en onafhankelijk. 

Naam

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!