Integriteitscharter

Plan International België ondertekende het Integriteitscharter voor ngo’s, dat in 2018 werd gelanceerd door minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Plan International België neemt door deze onderschrijving het volle engagement op om over een beschermings- en preventiebeleid te beschikken, integriteit aan te moedigen onder hun personeel en partnerorganisaties door hen te informeren, vormen en sensibiliseren en door het voorzien van doeltreffende en toegankelijke meldings- en reactiemechanismen. Bovendien beschikt Plan International België over vertrouwenspersonen en een meldpunt integriteit om dergelijke voorvallen te voorkomen, aan te pakken en in alle vertrouwelijkheid te reageren op de melding ervan.

Meldingsmechanismen

Plan International engageert zich om elke vorm van machtsmisbruik te voorkomen, erop te reageren en volledige steun en bescherming te verzekeren aan hen die zich hierover uitspreken. Conform onze waarden van openheid en verantwoordelijkheid moedigen we actief aan om klachten in te dienen.

Indien u vragen of bedenkingen heeft of melding wenst te maken omtrent de bescherming van kinderen en jongeren bij Plan International België, gelieve ons te contacteren via de volgende vertrouwelijke kanalen:

Deze kanalen laten iedereen toe een incident of de vrees daarvoor in alle veiligheid te melden. Ze zijn voor iedereen toegankelijk, al dan niet anoniem. De klachten worden in alle discretie en vertrouwelijkheid behandeld door personen die hiervoor geautoriseerd en gekwalificeerd zijn.

Beschermingsbeleid van Plan International

Plan International erkent dat geweld tegenover kinderen en jongeren wereldwijd en in alle lagen van de bevolking voorkomt. Geweld tegenover kinderen omvat de aantasting of schending van hun fysieke of mentale veiligheid, het achterlaten of verwaarlozen, slecht behandelen of seksueel misbruiken van hen. Bovendien kunnen kinderen en jongeren zich in kwetsbare situaties bevinden of blootgesteld worden aan risico’s omwille van verschillende factoren, zoals hun geslacht, seksuele geaardheid, etnisch voorkomen, beperking, leeftijd of ziekte. Plan International neemt het volle engagement op om een einde te maken aan geweld tegenover kinderen en jongeren en neemt hun plicht om alle kinderen en jongeren te beschermen en hun welzijn te bevorderen zeer ernstig. Dat betekent eveneens dat wij erover waken dat geen enkel kind of geen enkele jongere schade ondergaat of het risico loopt hieraan blootgesteld te worden door hun associatie met ons.

Ons werkkader voor de bescherming van kinderen en jongeren, dat hieronder uitgelegd wordt, helpt ons te verzekeren dat we alles doen wat in onze macht ligt om de veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren te verzekeren wanneer ze met ons in zee gaan of met hen die ons vertegenwoordigen.

Ons werkkader voor de bescherming van kinderen en jongeren

 

We nemen onze verantwoordelijkheid op ten opzichte van kinderen

Plan International beschikt over een duidelijk en ondubbelzinnig beschermingsbeleid, Zeg Ja! Aan het behoud van de veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren, dat ernaar streeft te garanderen dat geen enkel kind of geen enkele jongere geassocieerd met Plan International enige schade kan ondervinden. Dit beleid bevat aanbevelingen naar het gedrag toe van medewerkers, betrokkenen en bezoekers van Plan International, door te verzekeren dat we de risico’s minimaliseren voor kinderen en jongeren en op een gepaste manier elke bezorgdheid rond het welzijn van een kind of jongere melden.

Onze programma’s engageren zich om de bescherming van kinderen te verzekeren

We voeren wereldwijd programma’s uit om de levens van kinderen op een duurzame manier te verbeteren door te focussen op het geweld dat ze meemaken. Deze activiteiten zijn duidelijk gelinkt aan onze inspanningen om te garanderen dat we als organisatie geen enkele schade berokkenen aan kinderen (‘Do No Harm’ principe).

Een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren

We ontwikkelden verschillende maatregelen en mechanismen met als doel om de risico’s op schade bij kinderen en jongeren te voorkomen:

Beleid en richtlijnen

We beschikken over een sterk beleid, richtlijnen en handvatten die:

  • Vasthouden aan het engagement van de organisatie op vlak van de bescherming van en het respect voor kinderen en jongeren, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, gender, genderidentiteit, seksuele geaardheid, nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur, ras, religieuze of politieke overtuiging, beperking, fysieke of mentale gezondheid, socio-economisch milieu of ander onderdeel van hun afkomst of identiteit.
  • Verzekeren dat we de specifieke risico’s en noden qua bescherming op vlak van gender en andere identiteiten erkennen en er een antwoord op bieden, en dat we ons verzetten tegen vooroordelen, discriminatie en andere vormen van geweld die daaruit kunnen voortkomen.
  • Verzekeren dat alle medewerkers en betrokken partijen in alle veiligheid werken en interageren met kinderen en jongeren door gepaste gedragscodes aan te nemen.

Sensibilisering en preventie

We werken aan het scheppen van een sensibiliseringscultuur waar:

  • Alle personeelsleden zich bewust zijn van de problematiek van misbruik en hun rol en verantwoordelijkheid om alle vormen van misbruik te voorkomen en de veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren te verzekeren.
  • Partijen betrokken bij de organisatie hun verantwoordelijkheid inzien om schade te beperken en kinderen en jongeren te beschermen.
  • De kinderen, jongeren en gemeenschappen waar we mee samenwerken op de hoogte zijn van ons beleid zodat ze weten welk gedrag ze mogen verwachten en hoe ze hun bezorgdheden kunnen uiten.

Ontwikkeling van personeel, betrokken partijen en partnerorganisaties

We zetten programma’s op om de competenties te versterken die de maatschappelijke toepassing van ons beleid verzekeren.

We waken erover dat onze medewerkers en verantwoordelijken beschikken over de nodige competenties, zelfvertrouwen en steun om hun verantwoordelijkheden op te nemen op vlak van genderbescherming. We waken er eveneens over om de competenties van alle betrokken partijen en partnerorganisaties te versterken.

Meldingen en reacties

We waken erover dat alle medewerkers en betrokken partijen helder weten welke maatregelen te nemen in geval van bezorgdheid en dat we als organisatie efficiënt kunnen reageren op deze meldingen.

Uitdrukkelijk engagement en sancties

We hebben maatregelen voorzien en doen er alles aan om te verhinderen dat mensen die kinderen en jongeren mishandelen of een risico voor hen kunnen vormen deel uitmaken van onze organisatie. We nemen strikte maatregelen tegenover elke medewerker, betrokken partij of bezoeker die een kind of jongere mishandelt.

Plan International maakt deel uit van het Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme, dat als doel heeft om misbruikers te verhinderen door te stromen binnen of tussen humanitaire en ontwikkelingsorganisaties. Als zodanig verifiëren wij systematisch bij voorgaande werkgevers of er sprake was van seksuele uitbuiting, misbruik of intimidatie tijdens hun werkzaamheden, of onderzochte incidenten wanneer nieuwe potentiële werknemers hun voorgaande job verlieten. In het kader van die procedure werkt Plan International ook systematisch mee aan vragen daaromtrent door anderen.

De risico’s beheren om de veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren te verzekeren.

We voegen de bescherming van kinderen en jongeren toe aan ons risicobeheer om te garanderen dat mogelijke risico’s gedetecteerd worden en gepaste controles uitgevoerd worden.

Heldere verantwoordelijkheden en aangestelde medewerkers

We waken erover dat de verantwoordelijken en medewerkers aangesteld als safeguarding werkgroep zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden om een veilige omgeving te creëren voor kinderen en jongeren, het beleid toe te passen en te verzekeren dat de beschermingsmaatregelen voor kinderen doeltreffend zijn en helder gedefinieerd.

De Raad van Bestuur van Plan International hebben de eindverantwoordelijkheid voor het beschermingsbeleid voor kinderen. De voornaamste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat beleid ligt bij de directeur van elk bureau. De directeurs hebben een zeer duidelijke verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de bechermingsmaatregelen voor kinderen helder opgesteld en doeltreffend zijn. Elk land heeft eveneens een beleidsverantwoordelijke voor de bescherming van kinderen die de uitvoering van het beleid coördineert.

Integratie van de veiligheid van kinderen en jongeren in de regels

We hebben regels opgesteld om deze safeguarding in te bouwen en toe te passen. Dat vormt één van de belangrijkste handvatten om een veilige organisatie te creëren voor kinderen en jongeren. De regels:

  • Geven duidelijk aan wat men verwacht van de uitvoering van het beleid.
  • Geven een indicatie van en basis voor de verwachte verantwoordelijkheid.
  • Leveren te bereiken doelen aan.
  • Helpen de risico’s te minimaliseren voor kinderen, jongeren, medewerkers en de organisatie.

De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels in die mate dat ze deel uitmaken van hun verantwoordelijkheidsgebied.

Opvolging en evaluatie

We controleren de mate waarin deze beschermingsmaatregelen worden toegepast door de doeltreffendheid ervan te evalueren en controles en audits uit te voeren. Bovendien houden we enquêtes onder het personeel om hun houding en bewustzijn ten opzichte van de bescherming van kinderen en jongeren te evalueren.

Een zichtbaar en geëngageerd leiderschap

De rol van leiders mag niet onderschat worden bij het veranderen van de cultuur van een organisatie.

Onze leiders engageren zich om het voorbeeld te geven van de waarden en het gedrag in onze organisatie en de principes te respecteren van ons safeguarding engagement, en op die manier de doeltreffendheid van het werkkader te garanderen.

Desalniettemin wordt iedereen binnen de organisatie verondersteld de individuele verantwoordelijkheid op te nemen om positieve verandering teweeg te brengen voor kinderen en jongeren.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!