Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de zestiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 16).

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

Zonder vrede, stabiliteit, mensenrechten en een effectief, wettelijk bestuur is een duurzame ontwikkeling moeilijk te bereiken. Toch lijkt onze wereld steeds meer verdeeld. In 2019 zijn meer dan 79,5 miljoen mensen moeten vluchten voor oorlog, conflict en vervolging; dit is het hoogst genoteerde cijfer ooit. Elke dag sterven 100 burgers, waaronder vrouwen en kinderen, in gewapend conflict ondanks de bescherming van internationale wetgeving. 

SDG 16 streeft ernaar geweld, mishandeling en onrechtvaardigheid uit te roeien, om zo een vreedzame, inclusieve samenleving te creëren met stabiele, betrouwbare instituties, waar duurzame ontwikkeling mogelijk is.

Schending van kinderrechten

Conflict, onveiligheid, zwak beleid en gebrekkige justitie zijn vandaag nog schering en inslag. Machthebbende instanties die geen verantwoording moeten afleggen, zijn vatbaarder voor machtsmisbruik. Discriminatie en uitsluiting leiden tot vijandigheid onder burgers en kan een aanleiding zijn tot geweld.

Gewapend geweld en onveiligheid belemmeren de ontwikkeling van een land. Overheden kunnen voorzieningen voor de basisbehoeften niet voor iedereen garanderen, de economische groei wordt beïnvloed en er ontstaat wrok binnen gemeenschappen. Het gebrek aan toegang tot een goed functionerend rechtssysteem betekent dat conflicten vaak onopgelost blijven, en dat bescherming en herstel voor veel mensen onbereikbaar blijven.

SDG 16 in België

Het rechtssysteem dient haar burgers te beschermen, maar wie legaal niet bestaat, kan niet beschermd worden. Momenteel zijn nog 1 miljard mensen wettelijk “onzichtbaar”. Zonder geboorteregistratie kunnen zij niet bewijzen wie ze zijn. Van 625 miljoen kinderen onder de 14 jaar is de geboorte nooit aangegeven. Door bewijs van een legale identiteit worden kinderrechten beter beschermd en kan universele toegankelijkheid tot rechtspraak en sociale hulp geboden worden. Daarom zet SDG 16 hier ook op in.

Jaarlijks ervaren 1 miljard kinderen emotioneel, fysiek of seksueel geweld, en 1 op 10 kinderen onder de 18 wordt slachtoffer van seksueel geweld. Elke 5 minuten sterft een kind als gevolg van geweld. Geslacht, handicap, armoede, afkomst en etniciteit zijn enkele factoren die kinderen in een nog grotere risicogroep plaatsen. In verschillende landen hebben sinds de lockdowns en schoolsluitingen scherpe stijgingen gezien in het geweld op kinderen.

5 jaar later: Conflict in cijfers 

Geweld heeft een zware impact op mensen. 28,5 miljoen kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, die niet naar school gaan, leven in conflictgebieden. 9 op 10 kinderen woont bovendien in een land waar lichamelijke straffen niet volledig verboden zijn. Dat zijn 732 miljoen kinderen zonder wettelijke bescherming. 

Kinderhandel is een globaal probleem. In 2016 waren een derde van de slachtoffers van mensenhandel kinderen. Kinderen worden verhandeld voor seksuele exploitatie en dwangarbeid.

Tussen 2010 en 2019 werden echter 1 in 4 kinderen nooit officieel aangegeven. En zoals we daarnet al aangaven, wie volgens de wet niet bestaat heeft nagenoeg geen rechten.

Impact corona op SDG 16

Concrete actie rond SDG 16 voor bedrijven en medewerkers

In een vreedzaam klimaat met een effectieve beleidsvoering zijn operationele kosten makkelijk in te schatten, en is de werkomgeving veilig en goed te reguleren. Wanneer dit niet het geval is, stijgen de risico’s en kosten, lopen spanningen en ongelijkheid in de gemeenschap op, en kunnen wetten worden ondermijnd. Industrieën hebben dus zeker baat bij SDG 16.

Bedrijven kunnen een positieve impact hebben op globale vrede, ontwikkeling en vooruitgang, door positieve kerndoelstellingen te stellen: 

  • Volg de wet, voldoe aan internationale standaarden en verwacht niet minder van uw zakenpartners.
  • Zorg voor een conflictgevoelig, wettelijk en transparant beleid, met respect voor de mensen en de omgeving.
  • Wees bewust van uw rechten op het werk en zorg ervoor dat uw werknemers zich bewust zijn van die van hun.
  • Voer campagne voor initiatieven die de planeet en onze medemensen ten goede komen.
  • Roep overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen, mensenrechten te respecteren en een transparant rechtssysteem te hanteren en de planeet te beschermen.
  • Werk samen met internationale organisaties om conflicten wereldwijd aan te pakken, druk uit te oefenen op overheden en geboorteregistratie te verhogen.

Bedrijfsinpiratie: Forum Ethibel adviseert organisaties in duurzame investeringen

Sinds de SDG’s in 2015 formeel werden afgekondigd door de VN, kijkt de financiële wereld in toenemende mate hoe ze kan bijdragen aan een of meerdere van deze 17 doelstellingen. Dit gebeurt door enerzijds bepaalde activiteiten uit te sluiten voor investeringen (vb.  Productie van wapens, fossiele brandstoffen,…) en anderzijds door te investeren in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de SDG’s. 

Forum Ethibel volgt sinds 2001 de evolutie van het duurzaam beleggen op in België. De laatst jaren zit duurzaam investeren in de lift.  Het totaal belegde volume in duurzame beleggingsproducten verdubbelde in twee jaar tijd en vervijfvoudigde over een periode van vijf jaar. Zowel kleine als grote marktspelers bieden duurzame producten aan en ook het profiel van de belegger verandert. Veel beleggers willen naast het financiële rendement eveneens weten of hun investering voldoende duurzaam is. 

Duurzaamheid en SDG 16

In het ondersteunen van grote investeerders krijgt Forum Ethibel vaker de vraag om na te gaan hoe het profiel van de organisatie kan gelinkt worden aan een of meerdere SDG’s en aan welke doelen ze het meeste kunnen bijdragen. Duurzaam investeren doet u immers steeds met langetermijnperspectief voor ogen, waardoor de SDG’s zich lenen als leidraad voor investeringen tot 2030. Beleggers willen kiezen voor bedrijven met impact, en zelfs verder gaan en rekening houden met het gedrag van de toeleveranciers van bedrijven waarin ze investeren. 

Gezien de langetermijndoelstellingen van de SDG’s – tot 2030 – lenen ze zich om duurzame investeringen op af te stemmen en accenten te leggen in een duurzame beleggingsportefeuille.

K. Frederickx, directeur Forum Ethibel

SDG 16 staat voor vrede, gerechtigheid en sterke instellingen. Het betreft onder meer het terugdringen van geweld en corruptie, het bestrijden van kinderarbeid, het inperken van de verspreiding van wapens, het stimuleren van goed bestuur in landen wereldwijd en het tegengaan van discriminatie. Het zijn topics die perfect aansluiten bij duurzaam investeren. De meest duurzame fondsen sluiten investeringen in producenten van wapens voor militaire doeleinden uit. Een investeringsportefeuille kan aan de hand van duurzaamheidsdata nagaan of bedrijven betrokken zijn bij ernstige schendingen van UN Global Compact, een framework van 10 principes over arbeidsrechten, mensenrechten, anti-corruptie en milieu. Bijgevolg perfect aansluitend bij SDG 16.   Als investeerders daarnaast wensen te beleggen in bepaalde landen (obligaties), dan kan Freedom House of de Corruption Perception Index een leidraad vormen. Freedom House meet immers in meer dan 200 landen hoe het gesteld is met politieke rechten en vrijheden. In haar Corruption Perception Index gaat de ngo Transparency International dan weer na hoe het gesteld is met het niveau van corruptie in de publieke sector. 

In het ondersteunen van investeerders staat SDG 16 bij Forum Ethibel in elk geval hoog op de prioriteitenlijst. 

Partnership vanuit gedeelde waarden

Forum Ethibel heeft, als expert in maatschappelijk verantwoord ondernemen, Plan International België geholpen bij het vertalen van de internationale ethische code rondom “samenwerkingen met bedrijven” naar de Belgische context. 

Na het specifiek uitwerken van deze code, werd ook beslist dat de kinderrechtenorganisatie voor alle structurele partnerships met bedrijven voorafgaand een duurzaamheidsanalyse zal uitvoeren, uiteraard in volle transparantie met de potentiële partner. Op basis van de ethische code analyseert Forum Ethibel het bedrijf rekening houdend met hun specifieke context en sector. Deze info haalt men uit informatie die publiekelijk beschikbaar is maar ook door het analyseren van de feedback van het bedrijf op een bevraging over de gehanteerde normen en waarden. De waarden die we in de SDG’s terugvinden die ook voor ngo Plan International België zeer centraal staan – zoals gendergelijkheid, kinderrechten, mensenrechten, uitsluiten van wapenproductie,…- staan eveneens centraal in deze duurzaamheidsanalyse. Geen enkel partnership mag uiteraard haaks op staan op onze centrale waarden en door deze analyse kan dit worden afgetoetst.

Inzetten op SDG’s is meer dan enkel inzetten op één deelaspect. De medewerkers, klanten, en de jongere generatie verwachten steeds meer dat bedrijven inzetten op het totale duurzaamheidsplaatje willen ze geloofwaardig overkomen. Onze samenwerking met Forum Ethibel zorgt ervoor dat zowel het bedrijf als Plan International zeer gericht acties kunnen uitwerken die passen binnen de SDG’s.

Jochem Roels, Director Corporate Partnerships & Major Donors Plan International België

De resultaten van de screening worden nadien samen met het bedrijf overlopen en lijsten ook directe inzichten op m.b.t. hun sterktes èn verbeterpunten op vlak van ethiek en duurzaamheid. Met deze aandachtspunten kan een bedrijf onmiddellijk aan de slag om (verder) te investeren in de SDG’s. Samen met het bedrijf, bekijkt Plan International België welke projecten concreet kunnen worden uitgewerkt in het verder realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. 

Op deze manier is de cirkel rond: van het stimuleren van duurzame investeringen tot het aanmoedigen van bedrijven om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het DNA van het bedrijf op te nemen.

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 16?

Doe de test!
Forum Ethibel

Forum Ethibel
Forum Ethibel

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!