Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC. Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en behaalde in 2013 het Committed to Excellence-label (CE2) van de European Foundation for Quality Management.

Voor 2016-2017 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 15.672.818, een inkomstenstijging van € 322.273 ten opzichte van vorig werkjaar. € 12.703.942 of 81,06% van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten in de programmalanden en in België.

  • €11.559.160 ging naar internationale programma’s in 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers, in Benin, Bolivia, CAF, Cambodia, Ecuador, Ethopie, Haiti, Laos, Mali, Nepal, Niger, Peru, Togo, Vietnam en Zuid-Soedan
  •  €1.144.782 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen € 2.918.877 of 18,62% van de totale inkomsten: 13.06% hiervan werd aangewend voor fondsenwervende activiteiten (fondsenwervende campagnes, dienstverlening aan donateurs en gerelateerde salariskosten) en 5,57% beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan International België heeft bovendien de reserves laten verhogen van € 450.000 naar € 500.000.

Bekijk de gedetailleerde financiële cijfers van Plan International België

Fiscale attesten

Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Bestuur van Plan International België

Plan International België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd.

De Algemene Vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur op 30 juni 2017

Voorzitter: Stan Bartholomeeussen

Secretaris en Compliance Director: Leen Gysen

Penningmeester: Olivier Lefebvre

Bestuurders: Eva Brems, Mark De Smedt, Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre Grega, Agnès Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle

Algemene vergadering op 30 juni 2017

Mieke Casier (voorzitter Algemene Vergadering), Brigitte Allart, Koen Block, Christa Cammaert, Max Carette, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Daniël De Kestelier, Ria Delaere, Diane Delava, Robert Delval, Dominique Heyndrickx, Samira Essiaf, Vanessa Galhardo-Galhetas, Alexandre Jacobs, Pierre Lefranc, Séverine Mitchell, Nick Mols, Delphine Parisis, Rodrique Platteau, Marie-Françoise Renson, Richard Steppe, Tess Vanacker, Marleen Van den Eyndt, Riet Van de Velde, Paul Van Hoof, Marga Van Laere, Willy Van Soest, Wim Vandenbussche, Priscilla Wamu Ongemba, alsook de leden van de Raad van Bestuur

Personeel Plan International België

Plan International België startte het werkjaar met 40,60 voltijds equivalenten (VTE). Op het einde van het werkjaar telde Plan International België 41,10 VTE. 14 nieuwe medewerkers gingen dit werkjaar bij Plan International België aan de slag en 11 medewerkers namen afscheid van de organisatie. Op het einde van het werkjaar 2016-2017 telde Plan International België 33 vrouwelijke en 11 mannelijke collega’s.

Team

Het personeelsteam van Plan International België telde bij de start van het werkjaar 43 medewerkers en bestond op 30 juni 2017 uit 44 medewerkers.

Fondsenwerving, Donateursbeheer, Communicatie en Sensibilisering: Jeroen Brugge (Directeur), Tamira Courtens, Marielaure De Brauwer, Valentine de Smedt, Sandra De Weirdt, Inge Decrop, Marie-Claire Gorostegui, Anke Harthoorn, Ilse Heeren, Frédéric Janssens, Alketa Molla, Sarah Mulongo, Fidan Odabas, Caroline Picard, Sofie Picavet, Lisanne Ruyssinck, Lies Ryckeboer, Morgane Vansnick, Manuela Varrasso, Greetje Wassenberg.

Kwaliteit en Organisatie: Jochem Roels (Directeur), Neith Bazan Lopez, Louise de Smedt, Isabelle Mapa Tchinda, Kristof Saye, An Vanhulle, Aline Van Mol, Stefaan Van Bossuyt, Martien Verlinden

Programma’s: Sandra Galbusera (Directeur), Caroline Celis, Dorien Clycq, Ingrid Colanero, Joke Janssens, Pierre Laviolette, Magali Lowies, Roméo Matsas, Jonathan Moskovic, Miek Roegiers, Wouter Stes, Charlotte Vanhoof, Anthony Vanoverschelde

Adjunct Nationaal Directeur: Dirk Willemse

Nationaal Directeur: Régine Debrabandere

Lonen

De lonen van de medewerkers van Plan International België worden bepaald en op regelmatige basis herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13e maand etc. De lonen en voordelen van de leden van de directie van Plan International (internationaal managementteam en nationale directies) zijn eveneens gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan International [pp.27-28]. Volgens de loonstudie uitgevoerd door het rekruteringsbureau Hudson (2008) zouden ngo-verantwoordelijken in België 50 tot 100% meer verdienen in de privésector voor het opnemen van dezelfde verantwoordelijkheden.