Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC.

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Voor 2019-2020 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 18.494.796, een daling van € 1.342.176 ten opzichte van vorig fiscaal jaar. € 14.881.158 of 80 % van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten in de programmalanden en in België.

  • €13.826.521 ging naar internationale programma’s in 56 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers in Benin, Bolivië, Burkina Faso, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ecuador, Laos, Mali, Niger, Oeganda, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania en Vietnam.
  •  €1.054.637  was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen 3.613.638 of 19,5% van de totale inkomsten: 9,9% hiervan werd aangewend voor fondsenwervende activiteiten (fondsenwervende campagnes, dienstverlening aan donateurs en gerelateerde kosten) en 9,6% beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan International België heeft de reserves laten staan op € 1.000.000.

Bekijk de gedetailleerde financiële cijfers van Plan International België

Fiscale attesten

Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Bestuur van Plan International België

Plan International België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd.

De Algemene Vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur op 30 juni 2020

Voorzitter: Leen Gysen

Compliance Director: Matthieu Toussaint

Penningmeester: Olivier Lefebvre

Bestuurders: Eva Brems, Aintzane de Aguirre, Sabine De Veilder, Mark De Smedt, Walter D’Hondt, Pierre Grega, Yousri Hamzaoui, Agnès Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem.

Algemene vergadering op 30 juni 2020

Mieke Casier (voorzitster), Brigitte Allart, Rajan Coelho, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Jo De Geest, Peter De Wilde, Kelly Decock, Diane Delava, Robert Delval, Thomas Deryckere, Samira Essiaf, Franck Geers, Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen, Peter Leclercq, Rodrique Platteau, Lieve Sijsmans, Stefaan Smis, Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Rita Van de Velde, Sarah Van Laere, Laurent Vandorpe, alsook de leden van de raad van bestuur.  

Personeel Plan International België

Plan International België startte dit fiscaal jaar met 49 medewerkers of 44,77 voltijdse equivalenten (VTE) en eindigde het jaar met 52,10 VTE. Er startten 21 nieuwe medewerkers: 2 personen met een IBO-contract (individuele beroepsopleiding) van 6 maanden, waarvan één verlengd werd met een contract van bepaalde duur, 4 nieuwe collega’s met een contract van bepaalde duur en 15 nieuwe medewerkers met een contract van onbepaalde duur. 10 medewerkers verlieten de organisatie.  

De lonen van de medewerkers van Plan International België worden bepaald en op regelmatige basis herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.  

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13e maand, hospitalisatie- en groepsverzekering. De lonen en voordelen van de leden van de nationale directie van Plan International België worden volgens een benchmark door de raad van bestuur vastgelegd. Die van de leden van het internationaal management team op de hoofdzetel in Woking (UK) zijn gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan International.