Om zoveel mogelijk te wegen op het (inter)nationale beleid rond kinderrechten en gendergelijkheid bundelen we graag de krachten met andere ngo’s en partnerorganisaties. Het gaat om lokale, regionale of internationale partners die over heel wat expertise beschikken en sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap. Een overzicht:

   ESAM: partner in de strijd tegen kinderhandel in Benin

   ESAM (Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde) is een lokale ngo die sinds 1987 strijdt tegen misbruik en verwaarlozing van kinderen, jongeren en vrouwen. De organisatie beschikt over ruime expertise in de strijd tegen kinderhandel, inclusief het opstarten van beschermingsmechanismen op gemeenschaps- en gemeenteniveau. ESAM zet zich haar ervaring en expertise rond mensenhandel en kinderbescherming ook in op het internationale politieke toneel. www.esamsolidarity.org

   Social Watch: meer participatie en beter bestuur in Benin

   In Benin steunt Social Watch gemeentebesturen om transparanter en efficiënter te werken. Bovendien maakt Social Watch deel uit van een internationaal netwerk van burgerorganisaties dat zich inzet om armoede en discriminatie te bestrijden, samen met het promoten van mensenrechten en een betere verdeling van rijkdom. socialwatch-benin.org

   RADAR: strijd tegen kinderhandel in Togo

   RADAR (Regroupement des Associations pour le Développement Appliqué des Réseaux) is een lokale ngo die werkt aan het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden op het Togolese platteland. De organisatie informeert mensen over hun fundamentele rechten en mogelijkheid tot participatie in hun eigen gemeenschap.

   SEPA: preventie van kinderarbeid in Bolivia

   SEPA (Service d’Etude, de Projets et d’Analyse) is een lokale Boliviaanse ngo uit Santa Cruz. De organisatie komt al meer dan 15 jaar op voor kinderen die het slachtoffer zijn van kinderarbeid, of die op straat leven. Het team begeleidt kinderen en adolescenten, gezinnen, scholen en plaatselijke autoriteiten in preventie en terugdringen van kinderarbeid. Dat doet SEPA onder meer via het begeleiden van kinderen en jongeren, om hen zo lang mogelijk school te laten lopen.De website van SEPA: fundacionsepa.org 

   CSE: promoten van kwaliteitsonderwijs in Ecuador

   Contrato social por la Educación (CSE) is een burgerbeweging die ongeveer 100 middenveld-organisaties overkoepelt, inclusief Plan Ecuador. CSE ondersteunt de samenwerking tussen verschillende organisaties op het terrein. In tweede instantie ijvert CSE voor beleidsmaatregelen die investeren in kwaliteitsonderwijs. De website van CSE: contratosocialecuador.org

   Bandos Komar en KrY: een goede start in het leven voor jonge kinderen in Cambodja

   Bandos Komar is een plaatselijke ngo die zich richt op kleine kinderen. De organisatie focust op kleuter- en basisonderwijs in 5 Cambodjaanse provincies.

   Krousar Yoeung (KrY) is een Cambodjaanse ngo die zich inzet voor de levensomstandigheden van de kwetsbaarste kinderen en gezinnen. Meer specifiek concentreert de organisatie zich op de fysieke, mentale, emotionele en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. KrY ondersteunt opvangcentra voor de allerkleinsten en investeert in kwaliteitsvol onderwijs, onder meer via samenwerking met plaatselijke overheden en oudercomités.

   CAMKID, CORD en LSDA: jonge meisjes in Laos helpen om voor zichzelf op te komen

   CAMKID is een ngo die vooral actief is in het noorden van Laos. De medewerkers werken nauw samen met jongeren, om de ontwikkeling van lokale gemeenschappen op een duurzame manier te ondersteunen.

   CORD is een ngo die over het hele land actief is. De organisatie streeft naar een duurzame capaciteitsversterking van het maatschappelijke middenveld, onder meer via het promoten van onderwijs. Ook andere thema's - zoals preventie hiv/aids, gendergelijkheid en milieuzorg - staan hoog op de agenda.

   LSDA is een kenniscentrum dat zich richt op kinderen, adolescenten en volwassenen. Het doel is om kwetsbare doelgroepen een aangepaste opleiding of scholing te geven, zodat ze financieel onafhankelijk worden.

   VWU: kinderen in Vietnam op weg helpen naar een goede start in het leven

   Vietnam Women’s Union (VWU) is een organisatie die meer dan 10.000 vrouwenverenigingen overkoepelt. De organisatie focust op onderwijskansen en de socio-economische ontwikkeling van vrouwen en mama's in het hele land.

   BE Gender

   In het platform BE-Gender wordt expertise uitgewisseld en samengewerkt met de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. Het platform verenigt een 30-tal Belgische niet-gouvernementele organisaties en experten van beide taalrollen. De doelstelling is het versterken van gendergelijkheid in het beleid en de uitvoering ervan in de Belgische ontwikkelingssamenwerking http://www.cncd.be/+-be-gender-+

   Consortium 12-12

   Zes grote humanitaire organisaties bundelen hun krachten in het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties. Wanneer een natuurramp of een humanitaire crisis uitbreekt, zijn er meestal dringend veel financiële middelen nodig. Deze samenwerking moedigt de vrijgevigheid en solidariteit van de Belgische bevolking aan en laat ze zo vlot mogelijk verlopen.

   Het Consortium is dan ook vooral gericht op een goede communicatie met het publiek en efficiënte contacten met pers en media. Onze doelstelling is zo weinig mogelijk kosten maken en ze zo transparant mogelijk weergeven. 

   Het Consortium voor Noodsituaties heeft het statuut van vereniging zonder winstoogmerk en telt volgende leden:

   • Caritas International
   • Dokters van de Wereld
   • Handicap International
   • Oxfam Solidariteit
   • Plan België
   • Unicef België

   Deze zes organisaties beschikken over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk, wat toelaat overal ter wereld snel efficiënte hulp te bieden. Tijdens humanitaire operaties werken deze organisaties, via hun lokale afdelingen of internationale structuren, ook vaak daadwerkelijk samen bij de hulpverlening op het terrein. www.1212.be

   Educaid

   Het platform Educaid.be verbindt instellingen, organisaties en particulieren die werkzaam zijn in de opleidings- en/of onderwijssector binnen de ontwikkelingssamenwerking. Educaid.be heeft als doel om enerzijds de capaciteit van haar leden via kennis- en ervaringsuitwisseling te verhogen en anderzijds het Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkeling verder te ondersteunen. Uiteraard steeds met als doel om een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan onderwijs in ontwikkelingslanden. www.educaid.be

   Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

   De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van 27 niet-gouvernementele organisaties dat in Vlaanderen toeziet op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), bijdraagt aan de promotie van de rechten van het kind en actief en constructief bijdraagt aan het rapportage proces naar het VN Comité voor de rechten van het kind. De Kinderrechtencoalitie brengt informatie en expertise van de verschillende ngo’s over kinderrechten samen, en zet de nodige stappen om gezamenlijk het en Vlaamse en/of Belgische beleid m.b.t. de rechten van kinderen te beïnvloeden. www.kinderrechtencoalitie.be/

   Langs Franstalige kant werken we samen met La CODE. www.lacode.be

   Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking

   Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is een informeel samenwerkingsverband met een expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking dat bestaat uit kinderrechten NGO’s en individuele kinderrechtenexperten, streeft er naar om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België voor kinderrechten in het beleid en de praktijk van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. http://www.platformkinderrechten.be/

   Speelgoedmuseum Mechelen

   Plan België en Speelgoedmuseum Mechelen bundelen de krachten in Project Speelvogel, een driejarig project ontwikkelingseducatie (september 2014 – september 2017) dat het recht op spel aankaart bij kinderen tussen de 9 en de 12 jaar. www.projectspeelvogel.be
    
   Het Speelgoedmuseum werd opgericht in 1982. Het museum verwerft, behoudt, onderzoekt en presenteert een uniek samengestelde collectie speelgoed als volwaardig erfgoed en als spiegel van de grote wereld. Aangezien speelgoed zo herkenbaar is en nauw aansluit bij de leefwereld van het kind, gebruikt het museum speelgoed als communicatiemiddel en als leermiddel om diverse thema’s aan te kaarten. www.speelgoedmuseum.be

   Werkgroep Stop Kinderprostitutie

   De werkgroep Stop Kinderprostitutie maakt gebruik van de Belgische wetgeving om mensen aan te sporen melding te maken van kinderprostitutie in het buitenland. Het is een samenwerkingsverband van 9 (semi-)overheidsinstellingen, politie, de FOD buitenlandse zaken, NGO’s en private partners die via http://www.stopkinderprostitutie.be campagne voeren om kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel in het daglicht te stellen. De werkgroep wordt gecoördineerd door Ecpat België http://ecpat.be

   2015 De Tijd Loopt

   De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is begaan met de verwezenlijking van de acht Millenniumdoelstellingen (MDG). Ze geeft adviezen en doet media-acties naar Belgische beleidsvoerders. Ondertussen richt de coalitie zich ook op de Sustainable Development Goals, de opvolgers van de MDG. De coalitie is tevens de Vlaams-Belgische tak van het internationale netwerk Global Call to Action against Poverty (GCAP). www.action2015.be en www.detijdloopt.be

   Partners voor Kinderrechtenscholen

   Het traject voor kinderrechtenscholen wordt ondersteund door 6 organisaties: de Partners voor Kinderrechtenscholen. Aan Vlaamse kant zijn dit Vormen vzw, Kiyo en Djapo. Aan Waalse kant zijn dit Geomoun en DGDE. Plan België is zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant actief. Onder het motto ‘beter samen dan alleen’ bundelen ze hun expertise. Het samenwerkingsverband brengt alle kennis op het terrein rond kinderrechteneducatie samen.

   DGDE

   DGDE (Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant) verdedigt en waakt over de kinderrechten en de belangen van kinderen in Wallonië en Brussel. Jongeren onder 18 jaar van wie de rechten worden geschonden, kunnen zich richten tot DGDE. Zij onderzoeken vervolgens de klacht. Je kan bij DGDE ook terecht voor informatie of raadgeving over de kinderrechten. www.dgde.cfwb.be

   Djapo

   Djapo is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die streeft naar een centrale plaats voor Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) in het onderwijs. Djapo wil leerlingen, leerkrachten en  schooldirecties de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om bewuste keuzes te maken voor een leefbare en rechtvaardige samenleving voor iedereen, overal ter wereld. Daarbij gaat er veel aandacht naar de Noord-Zuid relatie. Djapo ontwikkelde verschillende didactische materialen rond kinderrechten waaronder het Krekelboek: Ideeënboek voor kinderrechteneducatie in kleuter- en lager onderwijs en heeft ervaring met procesbegeleiding van scholen. www.djapo.be

   Geomoun

   Geomoun is een Waalse NGO die lokale initiatieven, gericht op vrouwen- en kinderrechten, begeleidt en ondersteunt. Dit doen ze binnen het kader van het onderwijs. De organisatie promoot samenwerkingen waarin ‘wij’ en ‘zij’ elkaar beter leren kennen. In België heeft Geomoun een sensibiliserende taak. In België loopt op dit moment een project, Geotimoun, met uitwisselingen tussen basisscholen in België en in het Zuiden. www.geomoun.org

   Kiyo

   Kiyo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. Prioritaire aandacht gaat dus naar kinderen die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en voor hun rechten op te komen. In het Zuiden wijst Kiyo overheden op hun verantwoordelijkheden om het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind uit te voeren. In België spoort Kiyo jongeren aan om zich te engageren voor de rechten van het kind. www.kiyo-ngo.be

   Vormen

   Vormen vzw heeft als opdracht het aanbieden van mensenrechten- en kinderrechteneducatie aan alle relevante geledingen van de Vlaamse samenleving. Het ondersteunen van leerkrachten beschouwt Vormen als een kernzorg. Haar aanbod bestaat uit educatief materiaal, vormingen en algemene sensibilisering. Voor Vormen is kinderrechteneducatie onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingseducatie: ook jij hebt rechten, waar je ook woont, bij ons in de straat of aan de andere kant van de wereld! www.vormen.org