Het is de ambitie van Plan International België om de kwaliteit van haar werk te waarborgen. Via mid-term en eindevaluaties evalueren we onze globale aanpak, alsook de specifieke ontwikkelingsprogramma’s in Afrika, Azië, Latijns Amerika en België en sturen we ze waar nodig bij. De mid-term evaluaties werden uitgevoerd in de vijf landen waar we een vijfjarig programma hebben dat gefinancierd is door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Op elke evaluatie dienen we ook te reageren met een Management Response: dit gaf ons de opportuniteit om de bevindingen van de mid-term evaluatie te beoordelen en te reflecteren over wat dit betekent voor de verschillende betrokken actoren van onze programma’s. Op basis van dit Management Response zullen de landenkantoren, hun uitvoerende partners en de programmamanagers van Plan International België de acties die de komende maanden zullen worden ondernemen nader uitwerken in een actieplan. 

Download hier de globale mid-term evaluatie en de bijhorende Management Response.

Hieronder kan je ook de documenten terugvinden van de verschillende landen.

We willen graag alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan deze evaluatie. In de vijf landen hebben South Research-consultants gedurende het hele evaluatieproces (voorbereiding, gegevensverzameling, reflectie op bevindingen,…) samengewerkt met de landenkantoren van Plan International en hun uitvoerende partners. Verder werden er verschillende directe en indirecte begunstigden van het programma bij de evaluatie betrokken: vrijwilligers uit de gemeenschap, kinderen, leerkrachten in basis- en secundair onderwijs, moeders en vaders, leden van gemeenschapsgerichte comités voor kinderbescherming, deelnemers aan de intergenerationele dialogen, enz. Zowel de begunstigden als de belanghebbenden zijn geraadpleegd door middel van focusgroepdiscussies of semi-gestructureerde interviews. Hun inbreng was essentieel in het evaluatieproces. 

Voor meer informatie stuur een mailtje naar info@planinternational.be