Het is de ambitie van Plan International België om de kwaliteit van haar werk te waarborgen. Via tussentijdse en eindevaluaties evalueren we onze algemene aanpak, alsook onze specifieke ontwikkelingsprojecten en -programma’s in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van deze evaluaties sturen we bij waar nodig en trekken we lessen voor toekomstige projecten en programma’s. 

In 2021 werden eindevaluaties uitgevoerd in de vijf landen waar we een vijfjarenprogramma uitvoerden van 2017 tot 2021 gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Elk van die eindevaluaties was een opportuniteit voor ons om de bereikte resultaten te beoordelen en na te denken over wat dit betekent voor de verschillende actoren die bij onze programma’s betrokken zijn. In de management response op de evaluatierapporten formuleerden de landenkantoren van Plan International en de programmamanagers van Plan International België een gezamenlijk antwoord op de aanbevelingen alsook een actieplan dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. De management response werd goedgekeurd door het management van Plan International België. 

Hieronder kan je ook de documenten terugvinden van de verschillende landen.

We willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze evaluatie. In de vijf landen werkten de consultants van South Research samen met de landenkantoren van Plan International en de lokale partners gedurende het hele evaluatieproces (voorbereiding, gegevensverzameling, reflectie op de bevindingen,…). Verder werden ook verschillende directe en indirecte begunstigden van het programma bij de evaluatie betrokken: vrijwilligers, kinderen, leerkrachten in basis- en secundair onderwijs, ouders, leden van kinderbeschermingscomités in de gemeenschap, deelnemers aan de intergenerationele dialogen, enz. Zowel de begunstigden als de belanghebbenden werden geraadpleegd door middel van focusgroepdiscussies of semi-gestructureerde interviews. Hun inbreng was van essentieel belang in het evaluatieproces. 

Voor meer informatie stuur een mailtje naar info@planinternational.be