Onze partners in het buitenland

Om het verschil te maken voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes bundelen we onze krachten met andere ngo’s en organisaties in de projectlanden. Het gaat om lokale, regionale of internationale partners die gespecialiseerd zijn in de thema’s die we willen aanpakken, ze zijn goed verankerd in de samenleving en vormen een grote meerwaarde om onze gezamenlijke doelen te behalen. Een overzicht.

BENIN

CBDIBA

CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) is vooral actief in het noorden van het land. Het centrum heeft grote expertise in het beschermen van meisjes en in het opzetten en begeleiden van lokale spaar- en kredietgroepen (Associations Villageoises d’Epargnes et
Crédits of ook wel AVEC). CBDIBA is al meerdere jaren partner van Plan International.

CBO-EPT

CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) ijvert voor het recht op onderwijs en vertegenwoordigt burgers in Benin. Ze zet zich actief in bij projecten en campagnes om toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbeteren. CBO-EPT is al meerdere jaren partner van Plan International.

FEE-Dev

De FEE-Dev (Femmes Enfants et Environnement pour le Développement) is vooral in het noorden van Benin actief en focust op de ondersteuning van onderwijs en jeugd.

IFMA 

IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) is een organisatie van de zusters van Don Bosco, die specifiek meisjes in moeilijkheden ondersteunen en begeleiden in de zuidelijke provincies van Benin. Plan International werkt met IFMA samen voor het luik bescherming, via hun onthaalcentra voor mishandelde meisjes.

BOLIVIa

APROSAR

De ngo APROSAR (Associacion de Promodores de Salud de Area Rural) werkt in plattelandsdorpen aan gezondheid en ontwikkeling van de allerjongste kinderen. Aprosar werkte met Plan International samen tot en met november 2018.

FAUTAPO

Fautapo heeft als doel mannen en vrouwen sterker te maken op sociaal en economisch vlak. Ze
bieden opleidingen aan jongeren en jongvolwassenen om een beroep aan te leren in de productiesector
(landbouw, commercieel, techniek …). Fautapo is een belangrijke speler bij het opleiden van de
jongste generatie.

Fe y Alegría

Fe y Alegría is een beweging voor ‘Integraal volksonderwijs en sociale promotie’. In de meest arme en uitgesloten regio’s zijn ze actief om persoonlijke ontwikkeling en sociale participatie te realiseren. Het gaat om een uitgebreid netwerk van 1.092 schoolcentra, 53 radiostations, 703 centra voor afstandsonderwijs en 876 centra voor alternatief onderwijs. In totaal bereiken ze 1.259.541 leerlingen.

ECUADOR

CSE

Het CSE (Contrato Social por la Educación) is een burgerbeweging, gestart in 2002. Ongeveer 100 organisaties maken er deel van uit, waaronder Plan International Ecuador. CSE ondersteunt en promoot collectieve arbeid en zorgt ervoor dat kwaliteitsonderwijs voor iedereen geïmplementeerd wordt in het Ecuadoraanse beleid.

JUCONI

JUCONI (Foundation Junto con los Niños) werkt sinds 1995 aan duurzame oplossingen voor kwetsbare kinderen en jongeren in Guayaquil. De organisatie focust onder meer op geweld, onderwijs en kinderarbeid.

VIVIR

De organisatie Vivir bestaat sinds 1987 en zet zich in Ecuador via een menselijke aanpak in rond de thematiek gezondheid. Ze werkt met actieve participatie van mensen in de leefgemeenschappen. De organisatie licht voornamelijk moeders in over gezonde voeding bij jonge kinderen.

LAOS

CAMKID

CAMKID (Community Association for Mobilising Knowledge in Development) is een ngo die zich in de noordelijke regio Bokeo inzet voor plattelandsontwikkeling. CAMKID is de eerste non-profit organisatie die geregistreerd werd in de provincie. Het team van CAMKID helpt gemeenschappen om vaardigheden te ontwikkelen waardoor alle etnische groepen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Niger

AEC

AEC (Alternative Espaces Citoyens) is een ngo die sinds 2001 erkend is. Haar missie? Werken aan een sociale en democratische samenleving, gebaseerd op gelijke mensenrechten, een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen en solidariteit tussen mensen in een gezonde omgeving. AEC begeleidt de staat Niger bij haar ontwikkelingsinspanningen, en dan voornamelijk met het bekomen van gedragsveranderingen, de analyse van het overheidsbeleid en begrotingen, het recht op voeding en voedselautonomie en het promoten, beschermen en verdedigen van mensenrechten.

ANTD

Het ANTD (L’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime) is een Nigerese ngo die in 2001 werd erkend. De organisatie beschermt kinderrechten en is vooral actief in de strijd tegen armoede, het voorzien van basisontwikkeling, de strijd tegen jeugdcriminaliteit en uitbuiting van kinderen, en preventie van recidive bij kinderen.

ASO-EPT Niger

De ASO-EPT Niger (La coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne Education Pour Tous) bestaat uit 58 organisaties die samen gaan voor duurzaam kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen en jongeren in Niger. De lidorganisaties worden geholpen om nog meer democratisch, sterk, dynamisch, gemotiveerd en efficiënt te worden en geëngageerd om te pleiten voor gratis toegang tot kwaliteitsonderwijs in Niger.

CONIDE

CONIDE is gestart in 2010 en bestaat uit een groep ngo’s en organisaties die actief zijn in het kinderen jeugdwerk in Niger. CONIDE zet acties op om kinderrechten in de kijker te zetten, mensen bewust te maken en wakker te schudden, mogelijkheden te scheppen om zaken aan te klagen, maar vooral om aan beleidsbeïnvloeding te doen voor de rechten en bescherming van kinderen in Niger.

DIMOL

DIMOL is een ngo die startte in 1998 om te zorgen voor gezonde zwangerschappen en een moederschap zonder risico’s in Niger. De organisatie strijdt tegen nefaste traditionele praktijken die samenhangen met een zwangerschap. Ze focust in het bijzonder op fistels die het gevolg zijn van kindhuwelijken en te jonge zwangerschappen. DIMOL zet haar schouders ook onder beleidsbeïnvloeding voor de ratificatie en toepassing van internationale verdragen voor bescherming van meisjes.

VIETNAM

VWU

De Vietnam Women's Union is een sociaal-politieke organisatie die de rechten en de belangen van Vietnamese vrouwen in alle lagen van de maatschappij vertegenwoordigt. De VWU ijvert voor de ontwikkeling van vrouwen en voor gendergelijkheid. Op dit ogenblik telt de organisatie meer dan 19 miljoen leden, verspreid over heel het land.

L&L

L&L (Live and Learn) werkt aan duurzame ontwikkeling in Vietnam en moedigt partnerschappen aan tussen scholen, kinderen, leerkrachten, ouders, overheden, ngo’s en pers. L&L streeft ook naar gendergelijkheid.

Onze institutionele partners in België

Acodev

ACODEV, de beroepsfederatie van Franstalige en Duitstalige ontwikkelingsngo’s, brengt ngo’s samen om drijvende en proactieve krachten te delen, om zich samen te positioneren en met gezamenlijke standpunten naar buiten te komen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

ARGO

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) werd opgericht bij Koninklijk Besluit om bij te dragen aan de beslissingen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering over de thema’s gender en ontwikkeling. ARGO adviseert en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op internationaal niveau. De Adviesraad bundelt de expertise van de Nederlandstalige en Franstalige academische wereld, vrouwenraden, ngo’s en het Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Consortium 1212

Het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties verenigt 7 grote humanitaire organisaties, waaronder Plan International België. De samenwerking laat toe om efficiënt en snel wereldwijd hulp te bieden bij natuurrampen of humanitaire catastrofes. Het consortium moedigt de Belgische bevolking aan om financieel te steunen bij noodsituaties.

DGDE

De DGDE (Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant) bewaakt kinderrechten en -belangen in Wallonië en Brussel. Kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met kinderrechtenschendingen kunnen hier terecht. Ze voorzien ook informatiepakketten en advies over kinderrechten voor diverse doelgroepen.

Djapo

Djapo is een Belgische ngo die verschillende organisaties samenbrengt. Gespecialiseerd in onderwijs en duurzame ontwikkeling, moedigt Djapo leerkrachten aan om te werken rond duurzaam burgerschap met hun leerlingen. Ze begeleidt en vormt leerkrachten en voorziet lesideeën voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.

Educaid

Educaid.be is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking. Het platform dient ter versterking, verdediging en ondersteuning van de educatieve en vormingssector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Kennis en ervaring wordt uitgewisseld en de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden verbetert.

GS-VGV

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV) is een netwerk dat verschillende personen die op één of andere manier te maken krijgen met genitale verminking, verenigt. Het gaat bijvoorbeeld om: professionals uit de gezondheidszorg, permanente vorming, jeugdzorg, juridische sector of asielsector, maar ook om personen die genitale verminking hebben ondergaan, politici, enzovoort.

Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 25 middenveldorganisaties – waaronder Plan International België – rond het thema kinderrechten. Door deze ngo’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëert de Kinderrechtencoalitie een forum en een netwerk. Als netwerk treden ze samen naar buiten, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. En dat komt dan weer de emancipatie van kinderen ten goede. De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door o.a. informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden, kinderrechten actief te promoten en bekend te maken en te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève.

Aan Franstalige zijde werken we samen met www.lacode.be

Kiyo

Kiyo is een ontwikkelings-ngo gespecialiseerd in kinderrechten en actief in België en in het buitenland. In arme regio’s wijst de organisatie overheden op hun verantwoordelijkheid omtrent het implementeren van het Kinderrechtenverdrag in hun beleid. In België moedigt Kiyo jongeren en volwassenen aan om zich te engageren voor kinderrechten.

Mirabal

Elk jaar op 25 november, de Internationale dag voor het bannen van geweld op vrouwen, organiseert het platform Mirabal een manifestatie om een hart onder de riem te steken van slachtoffers en om massaal wereldwijd engagement te eisen van machthebbers en te vragen om hun rol op te nemen in het bannen van geweld op vrouwen. De strijd tegen geweld is een collectieve verantwoordelijkheid van de hele samenleving. In heel de wereld geven mannen en vrouwen op deze dag een sterk signaal tegen geweld op vrouwen.

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De NCRK (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind) is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren die door de betrokken Belgische overheden zijn aangeduid. De werkzaamheden zijn gericht op een bijdrage aan Belgische rapporteringsopdrachten ten aanzien van internationale instanties en op het formuleren van algemene beleidsaanbevelingen.

Partners voor Kinderrechtenscholen

De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen 6 organisaties, gespecialiseerd in kinderrechteneducatie. Ze willen leerkrachten en scholen coachen om een kinderrechtenaanpak te integreren in de dagelijkse realiteit van de school en in het onderwijstraject. Ze ondersteunen scholen die het traject volgen om Kinderrechtenschool of School of Rights te worden.

Perspective 2030

Het samenwerkingsverband Perspective 2030 ziet erop toe dat de Belgische regering haar beloftes over de 17 Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) nakomt. Plan International België heeft daarbij vooral aandacht voor SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en SDG 5 (gelijkheid tussen mannen en vrouwen). Samen met de andere deelnemende ngo’s ijvert Plan International België met Perspective 2030 tegen armoede, voor vrouwenrechten en een beter milieubeleid en adviseert over het behalen en financieren van de SDG’s.

Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking

Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is een informeel samenwerkingsverband met een expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking streeft ernaar om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking.

Platform kinderen op de vlucht

Het Platform kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en milieu ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat kinderen op de vlucht wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

Speelgoedmuseum Mechelen

Plan International België en het Speelgoedmuseum Mechelen bundelen hun krachten met het project ‘Speelvogel’, een onderwijsproject voor kinderen van 9 tot 12 jaar over het recht op spel. Het museum gebruikt speelgoed, een typisch element in de wereld van kinderen, als communicatiemiddel en pedagogisch materiaal om met diverse thema’s aan de slag te gaan.

UNICEF België

UNICEF België ijvert mee voor een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden. Binnen het basisonderwijs in België werkt UNICEF met lerarenopleidingen, scholen en (toekomstige) leerkrachten via diverse tools rond de rechten van het kind bij ons en wereldwijd. We werken ook samen met andere organisaties, onderwijsactoren en beleidsmakers opdat alle kinderen toegang hebben tot hun rechten waaronder kwalitatief onderwijs.

VIA Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden ze pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Door het opbouwen van sociale en professionele competenties bij kansarme jongeren worden ze actieve wereldburgers en vinden ze een plaats op de arbeidsmarkt. Tegelijk bouwt de organisatie bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Vormen

Na een jarenlange steeds nauwere samenwerking in het kader van het project “Kinderrechtenscholen” hebben Vormen vzw en Plan International België dit werkjaar besloten om de krachten te bundelen en samen als Plan International België naar voor te komen. De visie en missie van Vormen pasten immers volledig in deze van Plan International België: samen professionaliseren we onze procesbegeleiding bij schoolteams in heel België die van hun school een echte School for Rights willen maken en overtuigen we de overheid om “kinderrechten in het onderwijs” op te nemen in het onderwijsbeleid.

Werkgroep STOP kinderprostitutie

De groep STOP is een samenwerking tussen onder meer politie, justitie, buitenlandse zaken, Childfocus en Plan International België. Via de website ikzegstop.be kan je als burger kinderprostitutie die je in het buitenland opmerkt melden. Via campagnes wil STOP mensen bewust maken van kinderhandel en -misbruik en het mogelijk maken om deze praktijken een halt toe te roepen.