Context

Tanzania kent een zeer hoge jeugdwerkloosheid. 15,5% van de jongeren zijn werkloos of werken niet in de formele sector. Door de mismatch tussen de opleidingen, competenties en de huidige jobs op de arbeidsmarkt vinden de Tanzaniaanse jongeren moeilijk werk. Vaak hebben zij hun lagere school niet afgewerkt of is de opleiding niet aangepast aan de nieuwste jobs. Om de hoge jeugdwerkloosheid aan te pakken werkt Plan International samen met de private en publieke sector. We brengen bedrijven en jongeren dichter bij elkaar om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Jongeren krijgen ook inspraak in hun eigen toekomst.

Hoe we impact creëren

  • 548 jongeren tussen 15 en 24 jaar oud volgen een technische- of beroepsopleiding of een professionele stage gedurende 3 maand. Daarbij wordt er kinderopvang voorzien zodat ook jonge mama’s kunnen deelnemen aan de opleidingen.
  • We coachen de jongeren in bijkomende vaardigheden zoals communicatie, marketing, leiderschap, financiële rapportering, probleemoplossend denken, arbeidsrecht en gender.
  • Via roadshows en campagnes sensibiliseren we over gelijke kansen en job opportuniteiten voor mannen en vrouwen.
  • Jobcoaches begeleiden 300 jongeren in hun carrière en brengen hen in contact met lokale bedrijven.
  • Via een incubator krijgen 100 jongeren toegang tot co-working spaces, mentors en netwerkevents om hun eigen start-up op te starten.
  • 20 spaargroepen maken gebruik van digitale technologie en helpen jongeren om een startkapitaal te vinden om hun eigen onderneming op te starten. 600 jongeren maken deel uit van deze spaargroepen.
  • Via de lokale jongerenfora hebben jongeren inspraak in het beleid op lokaal niveau. De jongeren gaan in dialoog met de privésector over o.a. productontwikkeling, stageplaatsen en het afstemmen van vraag en aanbod van jobs.
Jonge vrouw leer jonge meisjes uit de gemeenschap hoe ze moeten naaien.

Met gendergelijkheid wint iedereen

Jonge vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met verschillende werkbelemmeringen. Door de ongelijke toegang tot onderwijs, ontbreken ze vaak de vereiste vaardigheden en kennis. Ook de afstand en kosten tot de beroepsopleidingscentra en het gebrek aan kinderopvang voor jonge moeders, belemmeren hun deelname aan opleidingen en de arbeidsmarkt. Meestal krijgen ze ook geen stem in de maatschappij. Gewoon omdat ze meisjes zijn.

Plan International wil een rechtvaardige wereld uitbouwen waarin meisjes dezelfde rechten en kansen als jongens krijgen. Maar niet enkel meisjes halen hier voordeel uit. Wanneer een meisje dezelfde kansen krijgt als een jongen:

  • Kan ze meer in haar gezin investeren en zal ze gezondere kinderen hebben, die op hun beurt investeren in de toekomst van anderen.
  • Worden ook jongens veel minder geconfronteerd met stereotypes en voordelen.
  • Is dat uiteindelijk beter voor haar leefomgeving en de hele maatschappij.

Onze projecten steunen jongeren - met in het bijzonder meisjes - in hun opleiding, job en het vinden van hun stem in de maatschappij. Steun onze projecten en investeer zo in de opleiding en begeleiding van jonge talenten!

* je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.

Dit programma wordt co-gefinancierd door de Europese Unie via Enabel en VET Toolbox.